23 — 27 Ανακεφαλαίωση — Подведение итогов

Στα χρόνια των Ισαύρων αυτοκρατόρων έγιναν τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και στη διοίκηση:     Χωρίστηκε η αυτοκρατορία σε θέματα. Ψηφίστηκαν νόμοι για καλύτερες συνθήκες ζωής στους αγρότες. Ανατέθηκε στους δικαστές η πιστή εφαρμογή των νόμων.   Όμως: Δημιουργήθηκε το πρόβλημα της λατρείας των εικόνων. Διχάστηκε ο λαός σε εικονομάχους και στους εικονολάτρες. Καταστράφηκαν ανεκτίμητα έργα τέχνης. Η εικονομαχία σκίασε το έργο και η δόξα των Ισαύρων.     Το πρόβλημα της εικονομαχίας λύθηκε οριστικά με την αναστήλωση των εικόνων.     Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων:   Το κράτος αναδιοργανώθηκε και μεγάλωσε. Ψηφίστηκαν φιλάνθρωποι και δίκαιοι νόμοι. Άνθισαν ιδιαίτερα… Read more