πίνω

πίνω — 1) пить, 2) выпивать, 3) впитывать, поглощать

πίνω — глагол первого спряжения —  (А), действительного залога

drinking-water

Выражения с πίνω:

  1. πίνω στην υγεία или πίνω εις υγείαν — пить за здоровье
  2. πίνω πολλά φαρμάκια — пережить много горя
  3. πίνω τον αγλέουρα — пить много, как сумасшедший. В этой фразе слово αγλέουρα — исковерканный вариант слова ελλέβορος, что означает «эллебор» или «чемерица» травы, которые раньше применяли как средство против душевных болезней и эпилепсии. Люди, имеющие психические отклонения, зачастую излишне эмоциональны и бесконтрольны. Именно эта характеристика чрезмерности и отображается во фразе  πίνω τον αγλέουρα — пить очень много.

*****************************************************************************

Спрягаем глагол πίνω в настоящем времени.

Κλίνουμε το ρήμα πίνω στον ενεστώτα.

εγώ πίνω — я пью

εσύ πίνεις — ты пьёшь

αυτός πίνει — он пьёт

αυτή πίνει — она пьёт

αυτό πίνει — оно пьёт

εμείς πίνουμε — мы пьём

εσείς πίνετε — вы пьёте

αυτοί πίνουν — они (муж.род.) пьют

αυτές πίνουν — они (жен.род) пьют

αυτά πίνουν — они (сред.род) пьют

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *