23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται — Законодательство и управление обновляются

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι με τους «γείτονες» λαούς δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα στην αυτοκρατορία.  

Ο αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

Οι νικηφόροι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς, ιδιαίτερα με τους Άραβες, έσωσαν την Κωνσταντινούπολη και την αυτοκρατορία από μεγάλους κινδύνους.

Δημιούργησαν όμως στο Βυζάντιο πολλά εσωτερικά προβλήματα, τα οποία χρειάστηκαν μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεραστούν. Συγκεκριμένα:

 • Αποδιοργάνωσαν το στρατό των συνόρων και των ακριτικών επαρχιών.

 

 • Αποδυνάμωσαν οικονομικά το κράτος και στέρησαν την ύπαιθρο από εργατικά χέρια.

 

 

 • Στέρησαν από πολλούς μικροκαλλιεργητές τα κτήματά τους και τους μετέτρεψαν σε δουλοπάροικους των «δυνατών».

 

Για ν’ αντιμετωπίσει τα σοβαρά αυτά προβλήματα ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ’, ο Ίσαυρος, έκανε τολμηρές αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση του κράτους:

 

 • Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες, τα «Θέματα», και όρισε ως διοικητές στρατηγούς, υπεύθυνους για την ασφάλεια της περιοχής τους.

 

 • Μοίρασε δημόσια γη στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών, με την υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι, αλλά και να στρατεύονται για να την προστατεύουν στις ώρες των κινδύνων. Ήταν οι γνωστοί μας Ακρίτες.

 

 

 • Εκσυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιουστινιανού, τους προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής και τους δημοσίευσε στην «Εκλογή». Στη συλλογή αυτή των νόμων, που ήταν γραμμένη σε απλή και κατανοητή ελληνική γλώσσα, όριζε ότι: «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και τη Δικαιοσύνη».

 

 • Με το «Γεωργικό Νόμο» προστάτευσε την περιουσία των ελευθέρων γεωργών και των κτηνοτρόφων και εξασφάλισε καλύτερες συνθήκες ζωής για όσους ζούσαν στην ύπαιθρο.

 

 • Αφαίρεσε από τους κληρικούς και τους μοναχούς τη δημόσια εκπαίδευση και επέβαλε στα εκκλησιαστικά και τα μοναστηριακά κτήματα τον κοινό για όλους φόρο.

 

 • Ανέθεσε την τήρηση των «φιλάνθρωπων» νόμων του στους «υπηρέτες της δικαιοσύνης», τους δικαστές, των οποίων το έργο θεωρούσε «το σημαντικότερο όλων επί της γης».

Τις μεταρρυθμίσεις αυτές του Λέοντα Γ’ και των διαδόχων του δέχτηκαν με ανακούφιση οι λαϊκές τάξεις. Δυσαρεστήθηκαν όμως οι πλούσιοι, οι «δυνατοί» και οι μοναχοί, γιατί τα μέτρα αυτά τους εμπόδιζαν να κερδίζουν περισσότερα.

Долголетние войны с соседними народами создают внутренние проблемы в империи. 

Император Лев III Исавр пытается решить их с помощью законодательных и административных мер.

Победоносные войны византийцев с соседними народами, в особенности с арабами, спасли Константинополь и империю от больших опасностей.

Они создали, однако, в византийской империи внутренние проблемы, для преодоления которых понадобились большие старания и усилия. Конкретно:

 • дезорганизовали армию на границах и в приграничных областях.

 

 • ослабили экономически государство и отняли у сельской местности рабочие руки.

 

 • ослабили отправление правосудия и законы не применялись справедливо для всех.

 

 • у людей, которые возделывали маленькие земельные участки, отняли эти участки и превратили этих людей в крепостных крестьян, которые принадлежали «сильным».

 

Чтобы решить эти серьёзные проблемы император Лев III Исавр сделал смелые изменения в законодательстве и в управлении государства:

 

 • разделил империю на большие области, на фемы и назначил правителями генералов, ответственных за безопасность их областей;

 

 • раздал государственную землю крестьянам приграничных районов, которые были обязаны сами её возделывать, но и призываться в армию, чтобы её защитить в часы опасности. Это были знакомые нам акриты.

 

 • обновил старые законы Юстиниана, адаптировал их к нуждам эпохи и опубликовал их в Эклоге. В этом собрании законов, которые были написаны простым и понятным греческим языком, он определил, что «все граждане равны перед законами и правосудием.»

 

 • «Крестьянским законом» он защитил собственность свободных крестьян и животноводов и обеспечил лучшие условия жизни для тех, кто жил в  деревнях.

 

 • отнял у священнослужителей  и у монахов государственное образование и обложил церковные и монастырские земли общим для всех налогом.

 

 • возложил соблюдение «гуманных» законов на «служителей правосудия», судей,  дело которых он считал «самым важным на земле».

 

Эти реформы Льва ΙΙΙ и его наследников приняли с облегчением народные массы. Были недовольны, однако, богатые и «сильные» и монахи, потому что эти меры (эти реформы) препятствовали их ещё большему обогащению.

Видео в youtube по главе 23

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *