πίνω

πίνω — 1) пить, 2) выпивать, 3) впитывать, поглощать πίνω — глагол первого спряжения —  (А), действительного залога Выражения с πίνω: πίνω στην υγεία или πίνω εις υγείαν — пить за здоровье πίνω πολλά φαρμάκια — пережить много горя πίνω τον αγλέουρα — пить много, как сумасшедший. В этой фразе слово αγλέουρα — исковерканный вариант слова ελλέβορος, что означает «эллебор» или «чемерица» травы, которые раньше применяли как средство против душевных болезней и эпилепсии. Люди, имеющие психические отклонения, зачастую излишне эмоциональны и бесконтрольны. Именно эта характеристика чрезмерности и отображается во фразе  πίνω τον αγλέουρα — пить очень много. ***************************************************************************** Спрягаем глагол πίνω в настоящем времени. Κλίνουμε… Read more