23 — 27 Ανακεφαλαίωση — Подведение итогов

Στα χρόνια των Ισαύρων αυτοκρατόρων έγιναν τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και στη διοίκηση:

 

 

 • Χωρίστηκε η αυτοκρατορία σε θέματα.
 • Ψηφίστηκαν νόμοι για καλύτερες συνθήκες ζωής στους αγρότες.
 • Ανατέθηκε στους δικαστές η πιστή εφαρμογή των νόμων.

 

Όμως:

 • Δημιουργήθηκε το πρόβλημα της λατρείας των εικόνων.
 • Διχάστηκε ο λαός σε εικονομάχους και στους εικονολάτρες.
 • Καταστράφηκαν ανεκτίμητα έργα τέχνης.
 • Η εικονομαχία σκίασε το έργο και η δόξα των Ισαύρων.

 

 

Το πρόβλημα της εικονομαχίας λύθηκε οριστικά με την αναστήλωση των εικόνων.

 

 

Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων:

 

 • Το κράτος αναδιοργανώθηκε και μεγάλωσε.
 • Ψηφίστηκαν φιλάνθρωποι και δίκαιοι νόμοι.
 • Άνθισαν ιδιαίτερα τα γράμματα και οι τέχνες.
 • Δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν ανώτατες σχολές.
 • Διδάχτηκαν και διασώθηκαν πολλά αρχαία ελληνικά κείμενα.
 • Προόδευσε η γεωργία, η βιοτεχνία και το εμπόριο.
В  годы правления императоров исаврской династии произошли смелые реформы в законодательстве и в управлении:

 

 • Империя была разделена на фемы
 • Были созданы законы, улучшающие условия жизни крестьян
 • Было передано судьям право на правильное и точное применение законов

 

Однако:

 

 • Появилась проблема почитания икон
 • Народ был разделён на иконоборцев и почитателей икон
 • Были уничтожены бесценные произведения искусства
 • Иконоборчество бросило тень на дела и славу императоров исаврской династии.

 

Проблема иконоборчества была решена окончательно реставрацией икон.

 

В годы правления императоров македонской династии:

 

 • Государство было реорганизовано и увеличилось
 • Были созданы гуманные и справедливые законы
 • Особенно расцвели литература и искусство
 • Были созданы и действовали высшие школы
 • Преподавались и были сохранены многие древнегреческие тексты
 • Развились сельское хозяйство, промышленность и торговля

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *