Η Τιτανομαχία – Титаномахия – Войны титанов

Ссылка на pdf файл.  Titanomahia

Στην αρχή υπήρχε μόνο το Χάος. Πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα, ώσπου1 από το χάος γεννήθηκε η Γη κι από τη Γη τα βουνά, η θάλασσα και μετά ο Ουρανός με τον ήλιο, το φεγγάρι και τ’ αστέρια. Τότε ο Ουρανός και η Γη ενώθηκαν και γέννησαν τους Τιτάνες.

 

Μα ο Ουρανός φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε τον θρόνο του. Γι’ αυτό τα έκλεισε όλα στα βάθη της Γης. Όμως ο γιος του, ο Κρόνος, ο πιο δυνατός από τους Τιτάνες, τον νίκησε κι έγινε αυτός όλου του κόσμου αρχηγός. Παντρεύτηκε τη Ρέα και γέννησαν τρεις θεές και τρεις θεούς: την Ήρα, την Εστία και τη Δήμητρα, τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Δία.

 

Μα κι ο Κρόνος φοβόταν πως κάποιο απ’ τα παιδιά του θα έπαιρνε τον θρόνο του. Γι’ αυτό, όταν γεννιόνταν, τα κατάπινε. Απελπισμένη η Ρέα πήγε και γέννησε το έκτο της παιδί, τον Δία, σε μια σπηλιά, σ’ ένα βουνό της Κρήτης. Έκρυψε το παιδί εκεί. Το φρόντιζαν οι Νύμφες κι έπινε το γάλα μιας κατσίκας, της Αμάλθειας. Στον Κρόνο έδωσε3 να καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα.

 

 

Όταν ο Δίας μεγάλωσε, πάλεψε με τον Κρόνο και τον ανάγκασε να βγάλει τα πέντε αδέρφια2 του που είχε καταπιεί.Άρχισε τότε ένας πόλεμος. Από τη μια οι Τιτάνες κι από την άλλη οι θεοί. Δέκα χρόνια κράτησε η Τιτανομαχία. Νίκησαν οι θεοί και τους Τιτάνες τους έριξαν στα Τάρταρα.

 

 

Μετά οι θεοί πάλεψαν με τους Γίγαντες. Η Γιγαντομαχία κράτησε πολύ καιρό. Νίκησαν όμως και πάλι οι θεοί.

 

 

Έτσι, ο Δίας έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε την Ήρα και, μαζί με τα παιδιά του και τ’ αδέρφια2 του, εγκαταστάθηκε στον  Όλυμπο.

 

Сначала был только хаос. Густая темень покрывала всё до тех пор, пока из хаоса не родилась Земля, а из Земли горы, море, а затем Небо — Уран с солнцем, луной и звёздами. Тогда Уран (Небо) и Земля объединились и родили Титанов.

 

Но Уран (Небо) боялся, что кто-то из его детей заберёт его трон.  Поэтому он всех их запер в глубине Земли. Однако его сын, Крон, самый сильный из Титанов, победил его и сам стал предводителем всего мира. Он женился на Рее, и они родили трёх богинь и трёх богов: Геру, Гестию, Деметру, Плутона (он же Аид), Посейдона и Зевса.

 

 

Но и Крон боялся, что кто-то из его детей заберёт его трон. Поэтому, когда они рождались, он их проглатывал. Отчаявшаяся Рея пошла и родила шестого своего ребёнка, Зевса, в одной пещере, в одной горе Крита. Она спрятала ребёнка там. О нём заботились Нимфы и он пил молоко одной козы, Амалфеи (Амалтеи). Зевсу она дала проглотить запелёнанный (обвёрнутый) камень.

 

Когда Зевс вырос, он сразился с Кроном и заставил его вынуть своих пятерых братьев и сестёр, которых тот проглотил. Началась тогда война. С одной стороны, Титаны, а с другой боги. Десять лет продлилась Титаномахия (войны Титанов). Победили боги и Титанов сбросили в Тартар (тёмная бездна под землёй).

 

Потом боги сразились с Гигантами. Гигантомахия продлилась много времени. Победили однако и снова боги.

 

 

Так, Зевс стал властелином всего мира. Он женился на Гере и вместе со своими детьми и братьями-сёстрами поселился на Олимпе.

1.

Ώσπου = ωσότου – до тех пор пока. Например, περίμενε εδώ ώσπου να τελειώσω τη δουλειά – подожди здесь до тех пор, пока я не закончу работу.

2.

Αδέρφια – братья и сёстры. Интересное слово. Это может быть множественное число слова «брат», слова «сестра», а также обозначать «брат и сестра» или «братья и сёстры».

В греческом языке есть слово «брат» — (ο) αδερφός, во множественном числе (οι) αδερφοί, есть также слово «сестра» — (η) αδερφή, во множественном числе (οι) αδερφές. Но всё же часто можно встретить как греки говорят αδέρφια, имея в виду нескольких либо братьев, либо сестёр, либо брата и сестру, либо братьев и сестёр…

В общем ☺ … если вы не близко знакомы с человеком, то вы по слову αδέρφια поймёте, что у человека несколько, хотя бы двое, но вот кого?? Брат и сестра? Братья и сестра? Сёстры и брат? Или братья и сёстры? Это нужно уточнять  ☺

3.

δίνω – 1) давать, подавать, передавать, вручать;

2) отдавать, сдавать (в ремонт и т.п.)

3) раздавать, распределять

4) предоставлять

έδωσε – аорист  = прошедшее совершённое время (что сделал?)

  • он дал / она дала / оно дало,

он подал / она подала / оно подало

он передал / она передала / оно передало

он вручил / она вручила / оно вручило

 

  • он отдал / она отдала / оно отдало

он сдал / она сдала / оно сдало

 

  • он раздал / она раздала / оно раздало

он распределил / она распределила / оно распределило

 

  • он предоставил / она предоставила / оно предоставило

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *