Вступление — Гея. Εισαγωγή — Γαία.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ — ΓΑΊΑ                                  ВСТУПЛЕНИЕ — ГЕЯ

Ссылка на pdf файл.  Introduction — Gaia

Греческий текст Русский текст
Πώς έγινε1 ο κόσμος; Как появился мир?

 

 

Ποιος έφτιαξε2 τη Γη, τον Ουρανό, τη θάλασσα, τους θεούς και τους ανθρώπους;

 

 

Кто создал землю, небо, море, богов и людей?

 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες, που δε γνώριζαν όσα σήμερα μας εξηγεί η επιστήμη, έπλασαν πολλούς μύθους για να τα εξηγήσουν όλα αυτά.

 

 

Древние греки, которые не знали столько, сколько сегодня нам объясняет наука, сочинили много мифов, чтобы всё это объяснить.

 

 

Έτσι μέσα σε κάθε μύθο υπάρχει πάντοτε κάποια κρυμμένη αλήθεια.

 

 

Так, в каждом мифе есть всегда какая-то спрятанная правда.

 

Η πρώτη θεά που λάτρεψαν ήταν η Γη, που την έλεγαν τότε Γαία.

 

 

Первая богиня, которую они очень сильно любили была земля, которую тогда называли Гея.

 

 

Είχαν καταλάβει πόσο σημαντική ήταν για τη ζωή τους.

 

Они поняли, насколько важной она была для их жизни.
 

Αυτή τους έδινε τροφή και καταφύγιο, γι’ αυτό της έδωσαν την πιο τιμητική θέση στους μύθους τους και είπαν ότι αυτή γέννησε τον ουρανό, τη θάλασσα, τα βουνά, τους θεούς και τους ανθρώπους.

 

 

Она давала им еду и кров, за это ей дали самое почётное место в своих мифах и сказали, что она родила небо, море, горы, богов и людей.

 

Οι αρχαίοι ποιητές Όμηρος και Ησίοδος με τα ποιήματά3 τους έκαναν και σε εμάς γνωστούς όλους αυτούς τους μύθους.

 

 

Древние поэты Гомер и Гесиод в своих стихах рассказали и нам обо всех этих мифах.

 

(дословно: своими стихами сделали известными и нам все эти мифы)

 

 

Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν.

 

 

Итак, давайте познакомимся с ними,

 

(дословно: давайте их узнаем, итак)

 

 

 

γίνομαι — 1) возникать, появляться;

2) осуществляться, совершаться;

3) делаться, становиться, превращаться.

έγινε — аорист = прошедшее совершённое время (что сделал?)

1) он возник /она возникла /оно возникло, он появился /она появилась / оно появилось;

2) он осуществился / она осуществилась / оно осуществилось,

он совершился / она совершилась / оно совершилось;

3) он сделался / она сделалась / оно сделалось,

он стал / она стала / оно стало,

он превратился / она превратилась / оно превратилось

 

2.

φτιάχνω — 1) приводить в порядок, поправлять, убирать (постель);

2) делать, изготовлять, строить, сооружать, создавать

3) заниматься чем либо

έφτιαξε — аорист = прошедшее совершённое время (что сделал?)

1) он привёл в порядок / она привела в порядок / оно привело в порядок,

он поправил / она поправила / оно поправило

2) он сделал / она сделала / оно сделало,

он соорудил / она соорудила / оно соорудило

он создал / она создала / оно создало

3) он занялся / она занялась / оно занялось

 

3.

ποιήματάτους

Пример двойного ударения.

Слово ποιήματα — состоит из четырёх слогов. Ударение падает на третий слог, если считать с конца слова. За этим словом следует слово τους — притяжательное местоимениеих = их стихи.

Это слово τους хоть и пишется отдельно, но воспринимается как прилеп к слову к которому относится, в данном случае это ποιήματα и воспринимается также как дополнительный слог. А так как в греческом языке существует строгое правило, относительно ударения, гласящее, что ударение может падать только на первый, либо на второй, либо на третий слог (всегда считаем слоги с конца слова в греческом языке) но не далее, то есть но не на четвёртый или пятый слоги с конца слова, то тут с добавлением этого слова-прилепа τουςполучается, что ударение в слове ποιήματατους стоит уже на четвёртом слоге, а не на третьем. Ай-я-яй! Так нельзя! Сказано же, что ударение падает только на первый, либо на второй, либо на третий слог с конца слова. Поэтому оставляем ударение как есть, но на последний слог в слове ποιήματα ставим второе ударение, чтобы быть в рамках правила.

Вот у нас и получилось двойное ударение ποιήματάτους. По сути это слово их = τουςспровоцировало появление второго ударения.

Если интересно почитать ещё про ударение в греческом языке, то переходите по ссылке ниже на мой сайт в книжку о правилах чтения греческого языка. Там глава 2 как раз про ударение.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *